ЧАВО

Сколько отопительных приборов можно подсоъеденить к одному дымоходу?

Kaks alarõhul toimuvat kütteseadet võib ühendada ühte suitsulõõri, kui nad paiknevad samal korrusel ning samas korteris või majaosas ja kui mõlema tulekolde küttematerjal on sama. Mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga. Sellise lahendusega vajavad mõlemad küttekolded oma siibrit. Tulekollete ühenduste vahe peab olema vähemalt 0,6 m ning tulekoldeid ei tohi kasutada üheaegselt. Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400°C (saunakerised jms), nähakse alati ette eraldi lõõr.

Почему печь для сауны нельзя подключать к тому же дымоходу к которому подключены другие отопительные приборы?

Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400° C (nt saunakeris), nähakse alati ette eraldi suitsulõõr.

На сколько дымоход должен возвышаться  от конька крыши?

Korstnapits peab ulatuma katusepinna või muude ehitisosade suhtes nii kõrgele, et oleks tagatud külaldane tuleohutus ja tõmme. Parema tõmbe tagamiseks on kasulik korsten paigutada võimalikult harja lähedale. Tuleohutusnõuete kohaselt on reegliks, et korsten ulatuks vähemalt 800 mm üle katusepinna või siis ülespoole mõttelist joont, mis ühendab katuse kõrgeimast kohast 800 mm kõrgemal asuva punkti ja räästa püsttasandis katuse kõrgeima koha kõrgusel asuva punkti. Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast ja korstnal peab olema sädemepüüdja. Korstna puhastamiseks peab olema korstna juurde viiv luuk või redel, vajadusel ka käiguteed.

rys0003 rys0004 rys0005 rys0006 rys0007 Каким образом дымоход будет мне доставлен?

Transpordime kõik materjalid ja tarvikud Sinu poolt öeldud aadressile. Kaup saabub Sinuni transpordivahendiga, millel on tagaluuktõstuk, mis tähendab, et selle vastuvõtmiseks peab olema tagatud nii juurdepääs kui ka ettevalmistatud pind.

Что значит обозначение CE на строительных материалах? Что именно означают цифры в описание дымохода?

EN 1443 Standard määratleb korstnate tähistussüsteemi, milles arvestatakse kütteseadme ja korstna vahelisi kombinatsioone.

Konekt – T600 N1 D 3 G50

T– temperatuuriklass; näitab milline on selle korstna nominaalne töötemperatuur. Antud näites on see kuni 600 C ̊.

N1- rõhuklass; alarõhu korsten

D- kondensaadikindluse klass; D tähistab kuivades ja W märgades tingimustes töötavaid korstnaid.

3- korrosioonikindluse klass, mis näitab ära võimalikud kütusetüübid. Võimalikud on kolm erinevat klassi. Klass 3 hõlmab kõiki kütusetüüpe – gaasi, vedelikke, puitu, kivisütt ja turvast.

G- tahmapõlengu kindluse klass. G märgistus tähendab, et korsten on tahmapõlemiskindel.

(50)- märgib ära korstna välisseina minimaalse kauguse põlevmaterjalist millimeetrites, et tagada tuleohutus. Antud näite puhul on see 50 mm.

Кто может устанавливать дымоход и соеденение дымохода с отопительным устройством исходя из требований безопасности?

Tuleohutuse seadus

§ 9. Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine (1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus. (2) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid. (3) Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri võib ohutusnõudeid järgides ehitada või paigaldada ka mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis pottsepa kvalifikatsiooni saanud isik, kes peab oma majandustegevuse alustamisest Eestis teavitama Päästeametit.

Teenust osutava pottsepa kutsetunnistuse olemasolus on võimalik veenduda Kutsekoja kodulehel http://kutsekoda.ee

При воздвижение дымохода посредством блоков, возможно ли использовать обычные кладовую смесь?

Jah, mantelplokkide paigaldamisel kasutatakse müürisegu M100/600.

Может ли дымоход соприкасаться со стеной?

Ei tohi. Et oleks tagatud korstna vertikaalne vaba liikumine temperatuuri mõjul, ei tohi korstnakonstruktsiooni siduda ehitise kandvate konstruktsioonidega.

Copyright © 2019